บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 07:49 น.

nopic

บุคลากรทั้งหมด 32 ท่าน

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายวิโรจน์ กรีถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศุจินธรา ชนะรส
ครู คศ. 2
นางสาวสมใจ ธัญญาโภชน์
ครู คศ. 3
นางรุ่งนภา มหาเกตุ
ครู คศ. 2
จ.ส.อ.สุเนตร มณฑล
ครู คศ. 3
นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุล
ครู คศ.2
นางนพรัตน์ เดชมณี
พนักงานราชการ
นางประพิน เวฬุวนารักษ์
ครู คศ. 2
นางสาวขวัญศิริ ทรัพย์สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางอิศราภรณ์ วงศ์จันทร์
พนักงานราชการ
นายมงคล กันเผือก
ครูอัตราจ้าง
นายชูชาติ อั้นน้อย
พนักงานบริการ
นางตรัยรัตนา ฉลวยศิริเลิศ
ครู คศ.3
นายมานิตย์ เขียวงาม
ครูอัตราจ้าง
นายธนพล มหากาล
ครู คศ.1
นางสาวดารารักษ์ สูงสิริยศ
ครู คศ.1
นายเศรษฐวิทย์ ดาราศร
ครู คศ.2
นางสาวสุชาดา ทรัพย์ประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
11753290 621824111293845 6422318789532305081 n  นางสาวลภัสวีณ์ จันทร์คนึง
ครู คศ.1
นางศศิธร สมน้อย
ครู คศ.1
นางสาวสุภุคชกร ตันเจริญ
ครู คศ.2
นางสาวเกศรินทร์ เภาทอง
ครูอัคราจ้าง
นางสุวรรณี มานะเอม
ครู คศ.2
นางธิติกาล เกิดสมศรี
ครู คศ.2
นางเพ็ญศรี สุดตะไล
ครู คศ.2
นางบังอร ฉิมมณี
ครู คศ.1
นางนวพร สีสมุทร
ครู คศ.3
นางสาวสุพรรณีย์ เทียมขุนทด
ครูอัตราจ้าง
นางอราตี สุนทโรทก
ครู คศ.2
นางสาวสุธีรา แก้วรัตน์
ครูอัตราจ้าง
นายสกล ชัยช่วย
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุวรรณา ชูสุย
พนักงานธุรการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 08:01 น.