ประวัติโรงเรียนวัดมูลจินดาราม PDF พิมพ์ อีเมล

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

 

 270067-20131125142102270067-20131125142150

270067-20131125141928270067-20131125142312270067-20131125142242

 

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ ในที่ธรณีสงฆ์ ของวัดมูลจินดาราม จำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน 
เปิดทำการสอนในปี


          พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยพระครูวิบูลย์ ธัญญสาร ( แข ) เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ วัดมูลจินดาราม ได้เปิดโรงเรียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือการศึกษาประชาบาล มีพระภิกษุแพ ปิ่นเกษ เป็นครูผู้สอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
            พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่า “ โรงเรียนรังสิต ๒ วัดมูลจินดาราม ” มีนายเป้า สุวัติพานิช เป็นครูใหญ่คนแรก
            พ.ศ. ๒๔๙๕ เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม ”
            พ.ศ. ๒๕๑๑ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
            พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
            พ.ศ. ๒๕๔๖ สมัครเข้าโครงการวิถีพุทธ


      โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา หลักสูตร ๒ ปี รับเด็กที่มีอายุ ๔ – ๕ ปี เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ โดยใช้หลักสูตรปฐมวัย ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวในการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อนเข้าเรียนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ 


        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเด็กในภาคบังคับเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่ สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 


        ในการจัดการศึกษาโรงเรียนมุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


       ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โรงเรียน จัดให้มีทั้งระบบไฟฟ้า น้ำดื่ม น้ำใช้ มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทุกห้องเรียนมีพัดลมเพดานอย่างน้อย 3 ชุด มีอุปกรณ์ การกีฬา มีสนามให้นักเรียนได้เล่น และมีมุมพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนหย่อมให้ได้ศึกษาหาความรู้จากสิ่งแวดล้อมได้ด้วย จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับประทาน และมีอาหารเสริม ( นม ) ให้นักเรียน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑ - ป.๔ ทุกคน และทุกวันด้วย นอกจากนี้ ได้จัดด้านสุขภาพอนามัย ประสานกับสาธารณสุข อำเภอ ธัญบุรี มาตรวจสุขภาพ และให้บริการเป็นประจำ และได้นำนักเรียนไปตรวจรักษา ป้องกันกับสาธารณสุข อำเภอธัญบุรี เป็นประจำ