พันธกิจ/เป้าหมาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014 เวลา 04:42 น.

1216652 darts

 พันธกิจ/เป้าหมาย

 

พันธกิจ (Mission)

                2.1   พัฒนานักเรียนทุก ๆ คน ตามศักยภาพ ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                2.2   พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ให้การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อบรม ศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำการวิจัยในชั้นเรียน ให้รู้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นครูมืออาชีพ

                2.3   จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ให้มีคุณภาพอย่างหลากหลาย เน้นความร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ เป็นธรรมชาติ สามารถบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนในสาระอื่น ๆ ได้

                2.4   พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยนำนวัตกรรม ICT เทคโนโลยีความเร็วสูงมาใช้ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม เน้นการทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์ (Goal)

                3.1   นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการทำกิจกรรมการเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ รักการเรียน มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

                3.2   ครูมีความรู้ ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมได้ มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รักความสามัคคีในหมู่คณะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014 เวลา 04:53 น.