คณะกรรมการสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014 เวลา 05:00 น.

 MEETING

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมูลจินดาราม ปีการศึกษา 2557

 

 1. นายชุมพล คุ้มวงษ์   ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 2. นางสุมล เจริญสุข    กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
 3. นางประพิน  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ (ผู้แทนครู)
 4. นางวัญเพ็ญ เฮงสุวรรณ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
 5. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด   กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 6. นายอุดร                 อึ้งเซ้ง กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)
 7. พระครูสุทธินันท์  กันตวีโร   กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)
 8. พระมหาประเสริฐ ศีลเสฐโฐ   กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)
 9. นายสุรพล คำพีระ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
10. นายธัญญะ นพแดง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
11. นางนงนุช แก้วโกมุท กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
12. นายธวัชชัย รอดดี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
13. นายอำพล เวฬุวนารักษ์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
14. สจ. รุ่งฤดี อัมภิน กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
15. นายวิโรจน์ กรีถาวร กรรมการและเลขานุการ

                         

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014 เวลา 05:19 น.