วิสัยทัศน์/ปรัชญา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2008 เวลา 10:11 น.

item-9

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

 

            โรงเรียนวัดมูลจินดาราม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทุกมิติ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014 เวลา 04:58 น.